ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 19/11/18

ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 19/11/18

ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE L’APIMA – CIDE

Identificació de la sessió: Assemblea Ordinària 2018

Núm. de la sessió:03/2018

Caràcter: Assemblea General Ordinària de socis/as APIMA CIDE

Data: 19 de novembre de 2018

Horari: 17:00 h a 18:00 h

Lloc: Biblioteca

Persones assistents:

-Presidenta: MªIsabel Hernández

-Vicepresidenta: Sebastiana Bonet

-Vocal: Eva Molino Grech

-vocal: Isabel Escartín

-Vocal: Joan Cirer

-Florencia Cabrera Martín

-Vanesa Sánchez Blázquez

-María Concepción Sastre Castell

-Diana Mª Díaz Pineda

-Andrea Laura Pérez Cuadra

                                                                 

Ordre del dia:

1) Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.

2) Memòria Anual.

3) Estat de comptes.

4) Pressupost curs 2018-2019

5) Precs i preguntes.

1.- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior.

Se procedeix a la lectura de l’acta anterior. Les persones assistents estan d’acord i accepten afirmativament i per unanimitat l’aprovació de l’acta.

2.- Memòria anual.

Es presenta un resum de les activitats desenvolupades durant el curs 2017-2018.

Les actes de les reunions de la Junta d’APIMA es troben a disposició de totes les persones interessades.

2.1-Activitats a les quals APIMA CIDE ha col·laborat i/o subvencionat.

– Col·laboració en diferents activitats educatives a l’aula a les programacions d’educació infantil, primària i secundària: bunyols, halloween, calendari advent, bolletes de coco, festa de Sant Antoni, Crespells, xocolatada, Reis Mags, carnestoltes, conta contes, reptes cooperatius, concurs literari, Nit de l’Art, graduació infantil, primària, batxillerat i FP, tallers diada del llibre, gimcana d’anglès. Sant Jordi i sant Sebastià. A aquestes activitats els nins i nines són els grans protagonistes.

-Descomptes a acampades, viatges d’estudis, viatge a Londres 3r d’ESO (intercanvi).

-Col·laboració i subvenció del Festival de Primavera, medalles per a l’alumnat de les activitats extraescolars.

-Tècniques d’estudi per a l’alumnat de 5è i 6è.

-Subvenció per a intercanvis d’anglès.

-Escola de pares i mares, jornades educatives / xerrades. (“Èxit escolar”, “Assetjament escolar”, “El meu primer mòbil”, “Prevenció violència de gènere entre adolescents”  i “Resolució de conflictes”

-Festa APIMA CIDE, amb berenar i animació.

-Cursa Solidària.

-Travessa Serra Tramuntana

-Diferents subvencions i beques (1 Beca sol·licitada)

Les quantitats concretes es presenten al resum de comptes.

2.2.- Precs i preguntes que ens han fet arribar els pares i mares.

Al llarg del curs hem intentat anar responent, consultant amb Direcció del Col·legi, Direcció de Cooperativa CIDE i Consell Escolar.

-Es va sol·licitar reunió amb la directiva i la cooperativa per tractar el tema de la biblioteca per al pròxim curs.

-Se’ns va fer arribar que als mestres no els arribaven les circulars de les xerrades.

-Ens sol·licitaren poder impartir una xerrada sobre “Vacances en Pau” per a l’acollida de nins i nines saharauis.

-Ens feren arribar la disconformitat de la vigilància als patis.

-Vam transmetre queixes rebudes sobre el Flashmob del festival de primavera.

-Es va sol·licitar més control d’assistència a les activitats extraescolars del migdia.

-Ens sol·licitaren proposar poder donar berenar als nins i nines d’infantil i 1er i 2on de primària que no utilitzen el servei de menjador.

2.3.- Comunicació entre la JD APIMA i els socis.

– Continuam en marxa amb la web d’APIMA i el correu electrònic, disposam d’uns 700 correus de contacte.

– S’enviarà mensualment als socis l’acta de la reunió mensual de la Junta Directiva. També les actes de les Assemblees Ordinàries i Extraordinàries Generals.

– Es penjaran a la web l’acta de la reunió mensual de la Junta Directiva. També les actes de les Assemblees Ordinàries i Extraordinàries Generals.

– A la pàgina de Facebook d’Apima es publiquen totes les activitats a les quals ha col·laborat o subvencionat APIMA, així com tot el que pugui ser d’interès per als pares i mares.

– Atenem els socis i sòcies amb qualsevol consulta o suggeriment al correu electrònic cideapima@gmail.com

– Gestionam un taulell d’anuncis amb informació i activitats d’APIMA al hall del col·legi.

3.-Estat de comptes.

S’han aprovat els pressuposts del curs 2017-2018 i estan a disposició dels socis i sòcies.

4.- Pressupost per al curs 2018 – 2019

Es lliuren còpies del pressupost per al curs 2018 – 2019, s’ajusten als conceptes en funció de les necessitats previstes i s’aprova el pressupost per 8 vots a favor.

5.-Precs i preguntes

-Es decideix sol·licitar més informació sobre les subvencions sol·licitades per a les partides (Festa de Sant Antoni, Sant Sebastià, Carnestoltes, gelat) per a la seva aprovació.

-El taller de matemàtiques manipulatives no es podrà  realitzar el present curs per manca de disponibilitat de la persona encarregada de fer-les. S’ha sol·licita que se’ns tingui en compte per al pròxim curs.

-Arriba correu de dos socis d’APIMA que no els hi arriben els correus, prenem nota per ficar-los a la base de dades i que puguin rebre els correus.

La presidenta aixeca la sessió a les 18:00h, de la qual, com a Presidenta, estenc la present acta.

Vist i plau:

  La Presidenta                                                               

        Mª Isabel Hernández