ACTA REUNIÓ JUNTA DIRECTIVA 01/10/18

ACTA REUNIÓ JUNTA DIRECTIVA 01/10/18

ACTA REUNIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA D’APIMA CIDE

Identificació de la Sessió

Núm. de la sessió: 2/2018

Caràcter: Reunió mensual junta directiva d’APIMA CIDE

Data: 1​ ​d’Octubre​ ​de 2018

Horari:16:40 h a 18:40 h

Lloc: Sala de professors del Col·legi CIDE

Assistents :

Sra. Isabel Hernandez Larache, presidenta.

Sra. Sebastiana Bonet, vicepresidenta.

Sra. Maria Quetglas, vocal

Sra. Isabel Escartín, vocal.

Sr. Joan Cirer, vocal

Sra. Vanessa Sanchez

S’excusen :

Sra. Eva Molino Grech, vocal.

Sra. Catalina Fuster, vocal

Sra. Desireé López, vocal.

Sra. Gema Terrón, secretària.

Ordre del dia:

Lectura i aprovació, si escau, de l’acta dela Sessió anterior

Actualització​ ​del​ ​nombre​ ​de​ ​socis.

Estat de Comptes

Precs i Preguntes

1.-Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior.

Es procedeix a la lectura de l’acta anterior. Els assistents estan d’acord i accepten afirmativament i per unanimitat l’aprovació de l’acta.

2.-Actualització del nombre de socis.

La presidenta informa que el número de socis és 667.

3-Estat de comptes i subvencions:

Aquest mes no s’han realitzat pagaments.

4-Precs i preguntes:

  1. Se demanarà al col·legi que el nins de primer i segon de primària tinguin accès al servei de berenar d’horabaixa mitjançant la compra de ticket.
  2. Se sol·licitaran les actes del consell escolar al col·legi.
  3. Se demanarà información al col·legi respecte als horaris de la doctora del centre.
  4. S’acorda que hi hagi escoleta pels alumnes del centre quan hi ha xerrades per pares i mares de l’escola.

La presidenta aixeca la sessió als 18:40h., de la qual, com a secretària, estenc la present  acta. 

Data de la propera reunió: 19 de Novembre de 2.018.

Palma Mallorca, 4 de Decembre del 2017.

Sra.  Isabel Hernández Larache

Presidenta APIMA CIDE