ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA 19/11/18

ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA 19/11/18

ACTA  DE L’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA D’APIMA CIDE

Identificació de la Sessió

Núm. de la sessió: 1/2018

Caràcter: Assemblea general extraordinària d’APIMA CIDE

Data: 19​ ​de Novembre​ ​de 2018

Horari:18 h

Lloc: Aula de dibuix Col·legi CIDE

Assistents :

 • Sra. Isabel Hernandez Larache, presidenta.
 • Sra. Sebastiana Bonet, vicepresidenta.
 • Sra. Isabel Escartín, vocal.
 • Sr. Joan Cirer, vocal
 • Sra. Vanessa Sanchez
 • Sra. Florencia Cabrera
 • Sra. Mª Concepción Sastre
 • Sra. Diana Mª Díaz
 • Sra. Andrea Laura Pérez

Ordre del dia:

 1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.
 2. Elecció de President/a.
 3. Elecció de Tresorer/a
 4. Elecció de Secretari/a.
 5. Elecció de Vocals 1, 3 i 5.
 6. Cobrir les vacants de vocal 4 fins la pròxima Assemblea General Extraordinària de socis/es de la APIMA CIDE.
 7. Acords.

1.- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior.

Es procedeix a la lectura de l’acta anterior de l’Assemblea Extraordinària celebrada el novembre de 2017.

Les persones assistents estan d’acord i accepten afirmativament sense objeccions i per unanimitat l’aprovació de l’acta.

2.- Elecció de President/a.

Es procedeix a renovar el càrrec de President/a de la Junta. Es presenta la candidatura de Mª Isabel Hernández Larache. S’aprova a Mª Isabel Hernández Larche com a Presidenta de la Junta Directiva d’APIMA.

3.- Elecció de Tresorer/a.

 • Es procedeix a renovar el càrrec de Tresorer/a de la Junta. Es presenta la candidatura d’Eva Molino Grech. S’aprova a  Eva Molino Grech com a tresorera de la Junta Directiva d’APIMA.

4.- Elecció de Secretari/a.

 • Es procedeix a renovar el càrrec de Secretari/a de la Junta. Es presenta la candidatura de Florencia Cabrera Martín. S’aprova a Florencia Cabrera Martín com a Secretària de la Junta Directiva d’APIMA.

5.- Elecció de Vocal 1, 3 i 5.

 • Es procedeix a renovar el càrrec de Vocal 1 de la Junta. Es presenta la candidatura de Vanesa Sánchez Blázquez
 • Es procedeix a renovar el càrrec de Vocal 3 de la Junta. Es presenta la candidatura de María Concepción Sastre Castell
 • Es procedeix a renovar el càrrec de Vocal 5 de la Junta. Es presenta la candidatura d’Andrea Laura Pérez Cuadro

6.- Cobrir vacants de Vocal 4 fins la pròxima Assemblea General Extraordinària de socis/es de l’APIMA CIDE.

 • Es procedeix a cobrir la vacant per 1 any el càrrec de Vocal 4 de la Junta. Es presenta Diana Mª Díaz Pineda.

7.- Acords

S’aproven per unanimitat les candidatures presentades a la Junta de l’APIMA CIDE i s’acorda per unanimitat la renovació de la meitat dels càrrecs i cobrir les vacants per a la renovació de la Junta que queden constituïts de la següent manera:

 • Presidenta: MªIsabel Hernández (renovació per 2 anys fins 2020)
 • Vicepresidenta: Sebastiana Bonet (fins 2019)
 • Tresorera: Eva Molino Grech (renovació per 2 anys fins 2020)
 • Secretària: Florencia Cabrera Martín (renovació per 2 anys fins 2020)
 • Vocal 1: Vanesa Sánchez Blázquez (renovació per 2 anys fins 2020)
 • Vocal 2: Isabel Escartín Bisbal (fins 2019)
 • Vocal 3: María Concepción Sastre (renovació per 2 anys fins 2020)
 • Vocal 4: Diana Mª Díaz Pineda (renovació per 2 anys fins 2020)
 • Vocal 5: Andrea Laura Perez (renovació per 2 anys fins 2020)
 • Vocal 6: Joan Cirer Capó (fins 2019)                                                          

Calendari de renovacions: segons els estatuts APIMA CIDE el calendari de renovacions sempre invariable hauria de ser el següent:

2019                               

 • Vicepresident/a                                     
 • Vocals 2,4 i 6   

2020

 • President/a
 • Secretari/a  
 • Tresorer/a
 • Vocals 1,3,5   

2021 i successives  

 • Vicepresident/a    
 • Vocals 2,4,6                                 

                                                       

Reunions.

S’acorda que les reunions de la Junta seran el primer dilluns de cada mes a les 16:45 h a la sala de professors del Col·legi. La pròxima reunió serà el 3 de desembre de 2018.

La presidenta aixeca la sessió als 18:40h., de la qual, com a secretària, estenc la present  acta. 

Palma Mallorca, 19 de novembre del 2018.

Sra.  Isabel Hernández Larache

Presidenta APIMA CIDE