ACTA REUNIÓ JUNTA DIRECTIVA 17/09/18

ACTA REUNIÓ JUNTA DIRECTIVA 17/09/18

ACTA REUNIÓ  DE LA JUNTA DIRECTIVA D’APIMA CIDE

Identificació de la Sessió

Núm. de la sessió:1/2018

Caràcter: Reunió mensual junta directiva d’APIMA CIDE

Data: 17​ ​de Setembre​ ​de 2018

Horari:16:40 h a 18:10 h

Lloc: Sala de professors del Col·legi CIDE

Assistents :

Sra. Isabel Hernandez Larache, presidenta.

Sra. Eva Molino Grech, vocal.

Sra. Isabel Escartín, vocal.

Sr. Joan Cirer, vocal

Sra. Catalina Fuster, vocal

S’excusen :

Sra. Desireé López, vocal.

Sra. Gema Terrón, secretària.

Sra. Maria Quetglas, vocal

Sra. Sebastiana Bonet, vicepresidenta.

Ordre del dia:

Lectura i aprovació, si escau, de l’acta dela Sessió anterior

Actualització​ ​del​ ​nombre​ ​de​ ​socis.

Estat de Comptes

Precs i Preguntes

1.-Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior.

Es procedeix a la lectura de l’acta anterior. Els assistents estan d’acord i accepten afirmativament i per unanimitat l’aprovació de l’acta.

2.-Actualització del nombre de socis.

La presidenta informa que el número de socis és 667.

3-Estat de comptes i subvencions:

S’han realitzat els següents pagaments:

– Pagament factures fotocòpies circulars.

– Pago facturació rebuts.

– Pagament Berenar APIMA.

– Acampada 4º Ed. Infantil.

– Viatge d’estudis de 6º Primària.

– Acampada 2º Primària.

– Travessa Serra Tramuntana.

– Graduació Infantil i Primària.

– Animació Festa Primavera.

– Premis literaris.

4-Precs i preguntes:

S’han plantejat aquests temes:

– S’informa que s’engeguen les tècniques d’estudi, queda per determinar dates i grups.

– S’informa que s’engega el servei de biblioteca de les 16h a les 18h per als alumnes de 5º, 6º de primària, ESO, Batxillerat i FP.

– S’informa que les xerrades per a pares i mares seran a les 16:45h i que només tindran accés al servei de guarderia els alumnes del col·legi durant la durada de les mateixes.

La presidenta aixeca la sessió als 18:40h., de la qual, com a secretària, estenc la present  acta. 

Data de la propera reunió: 1 d’Octubre de 2.018.

Palma Mallorca, 4 de Decembre del 2017.

Sra.  Isabel Hernández Larache

Presidenta APIMA CIDE